Köpinformation - Rehabtape AB

Go to content

Main menu:

Köpinformation

Följande villkor gäller för Rehabtape AB försäljning över Internet till myndig konsument ("konsument") och företag ("företagskund").
1. Registrering
1.1 I samband med första beställningen skall kund för att Rehabtape skall kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser:
a. registrera sig i Rehabtapes kundregister genom att uppge e-postadress, postadress, namn, person- alternativt organisationsnummer. För fakturering utan moms ska företagskund inom EG även uppge sitt momsregistreringsnummer (VAT);
b. ge sitt samtycke till att Rehabtape och/eller dess reskontraföretag behandlar lämnade personuppgifter genom att införa dem i sitt kundregister.
1.2 Rehabtape kommer att använda uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger Konsument sitt samtycke till denna användning av sina personuppgifter. Lämnat samtycke kan när som helst återkallas genom kontakt med Rehabtape.
1.3 Rehabtapes kundregister är konfidentiellt. Rehabtape förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret i annan utsträckning än vad som anges i lag.
1.4 Det åligger kund att kontinuerligt uppdatera sina registreringsuppgifter. Returneras försändelse på grund av felaktiga registreringsuppgifter debiteras kund enligt avsnitt 5.6 nedan.
2. Priser
2.1 Gällande produktpris inkl. moms är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet i Rehabtapes prislista på adress www.rehabtape.se. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan att avisera dessa på förhand.
2.2 Utländsk företagskund inom EG debiteras för svensk moms i de fall kunden ej uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EG debiteras inte svensk moms.
2.3 Leveranser inom Sverige:
Leveranser sker med Schenker till postombud/företagspaket eller per brev vid mindre beställningar. Annat leveranssätt måste meddelas vid beställning. Vid större leveranser som ny kund kan du behöva betala mot postförskott. Leveranstiden är normalt 2-5 vardagar efter erlagd beställning. Order över 5000 SEK inkl. moms skickas fraktfritt inom Sverige. För order under 500 SEK inkl. moms tas en expeditionsavgift ut på 59 SEK. I övrigt gäller Schenker prislistor för brev & paket från 2017.
Leveranser utanför Sverige:
För leveranser utomlands tillkommer förutom en fraktavgift baserad på vad Rehabtape får betala även alla eventuella införsel- och tullavgifter.
3. Betalningsvillkor
3.1 För leveranser inom Sverige kan betalning ske:
a. mot faktura, postförskott;
eller för leveranser utanför Sverige kan betalning ske:
a. via bank såvida inte annat särskilt överenskommits.
3.2 Kreditgräns är f.n. för konsument 3 000 SEK och för företagskund 15 000 SEK. Kontroll av lämnade uppgifter och kreditvärdighet görs regelmässigt.
3.3 Vid betalning mot faktura skall betalning ske av Konsument inom tio (10) dagar och av Företagskund inom trettio (30) dagar räknat från fakturans datum. Rehabtape har vid misstanke om att kreditvärdigheten inte är fullgod rätt att kräva betalning via bank eller mot postförskott.
3.4 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag (f.n. gällande referensränta +8%) samt lagstadgad påminnelseavgift med f.n. 50 SEK.
4. Beställning
4.1 Beställning kan endast ske på adress www.rehabtape.se såvida ej särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.
4.2 Alla meddelanden ska ske med e-post med undantag för de i avsnitt 6.1. och 9.3 nedan särskilt angivna situationerna. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.
4.3 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan Rehabtape per e-post bekräftat beställningen. Rehabtape reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.
4.4 Kund har rätt att före expediering per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med leverans menas att kunden erhållit någon del av sin beställning alternativt en avi om att beställningen finns för avhämtning.
5. Leverans
5.1 Varorna levereras enligt vad som anges för varje produkt. Leverans sker normalt med postpaket eller brev till konsument och med företagspaket eller brev till företagskund.
5.2 Beräknas leveranstiden bli längre än vad som anges ska Rehabtape snarast per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning.
5.4 Blir leveransen delad på fler försändelser än kunden valt medför detta inga merkostnader för kunden.
5.5 Vid transport till kund bär Rehabtape ansvar för att produkten kommer fram i oskadat skick. Vid transport från kund till Rehabtape är däremot kunden ansvarig för produkten.
5.6 Om kund ej hämtar ut försändelse eller försändelse går i retur på grund av fel registrerade uppgifter, debiterar Rehabtape f.n. SEK 250 som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen samt som kompensation för hantering och omkostnader f.n. 250 SEK.
6. Ångerrätt
6.1 Kund har rätt att returnera levererad produkt. Kund skall lämna Rehabtape meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag kunden tog emot varan. Returporto och fraktkostnader betalas av kund.
6.2 Returrätten gäller inte outlösta paket enligt avsnitt 5.6 ovan och inte heller förseglade produkter där förseglingen har brutits.
6.3 Meddelande om retur ska av administrativa skäl innehålla följande information:
a. ordernummer;
b. fakturanummer; samt
c. produktnummer/titel på de produkter som önskas returneras.
6.4 Innan retur sker ska kund invänta av Rehabtape översänd information om ev. returnummer och returadress.
6.5 Returnerad produkt ska vara oanvänd och oskadad. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av omständighet, som inte kan hänföras till kund.
6.6 Om kund utnyttjar sin returrätt, ska Rehabtape snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat för produkten till Rehabtape. Tiden räknas från den dag Rehabtape tog emot kundens meddelande om utnyttjandet av returrätten.
7. Reklamation
7.1 Har annan produkt levererats än den kund beställt eller är produkten skadad, ska kund genast hos Rehabtape göra en reklamation och ange felet. Felaktig produkt returneras fraktfritt såvida av Rehabtape lämnade instruktioner följs. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Rehabtape.
7.2 Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till allmänna reklamationsnämnden.
8. Skada
8.1 Utöver vad som sagts och - för Konsument - utöver vad som föreskrivits i konsumentköplagen, har Rehabtape inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.
9. Övrigt
9.1 Efter av kund gjord beställning äger Rehabtape inte rätt att ändra sina villkor för den beställningen.
9.2 Upplysningar om beställningar och övrig information lämnas per e-post på info@rehabtape.se.
9.3 Har kund klagomål kan dessa framföras per e-post under adress info@rehabtape.se eller per post på adress Rehabtape Europe AB, Österlånggatan 68, 461 34 Trollhättan.
9.4 Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor och tvister ska prövas av svensk allmän domstol.

 
Copyright © All Rights Reserved 2009-2017 MeraEnergi Sverige AB - Rehabtape Europe
Back to content | Back to main menu